İletişim

Telefon: +90 312 305 43 58
E-Posta:  tpobdernegi@gmail.com
Adres: Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. 1/56 (Ali Nazmi İş Hanı 6. Kat) Çankaya / Ankara