Tüzük

DERNEĞİN ADI
Madde 1- Türkiye Protez – Ortez Bilim Derneğidir. Merkezi (Ankara)’dır.
Bakanlar kurulunun 17.01.2002 gün ve 2002/3589 sayılı kararı ile derneğimizin isminin önüne “TÜRKİYE” kelimesi eklenmiştir.
16.10.2004 tarihli Genel Kurulda Yıllık Üye Aidatları 10,00 YTL’ye Giriş Aidatları ise 20,00 YTL’ye çıkartılmıştır.
DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI
Madde 2-Derneğin amacı: Ülkemiz ve halkımızın protez ve ortez konusunda ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak, eğitim ve öğrenim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faaliyetleri yapmak.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BIÇİMLERİ 
Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
1) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, kongre, panel, sempozyum, seminer, konferans, kurs, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
2) Üyeleri ya da uzman kişiler ve kuruluşlar aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları dergi, kitap gibi her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.
3) Eğitim, araştırma, geliştirme amaçlı toplantı, kurs, kongrelere katılımcı kişilere maddi destek verebilir.
4) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla vakıf kurabilir.
5) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
6) Amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek amacıyla günlük, haftalık, aylık yada uzun süreli personel istihdam edebilir.
7) İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
8) Protez – ortez alanında çalışan tıp doktoru, fizyoterapist, mühendis, prostetist – ortotist, protez – ortez teknikeri, protez – ortez teknisyeni ve ilgili diğer meslek gruplarının bilgi potansiyelini arttırmak, dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerden haberdar etmek, bu alanda çalışan kişiler arasındaki terminoloji kopukluğunu gidermek, bilgi alışverişini sağlamak.
9) Protez – ortez çeşitlerini dünya standartlarına uydurmak ve bu standartlara erişilebilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarda bulunmak ve işbirliği yapmak.
10) Olabilecek anlaşmazlıklarda ilgili kuruluşlara bilirkişi önermek.
11) Dernek politika ile uğraşmaz.
ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, protez – ortez konusu ile yakından ilgili tıp doktoru, fizyoterapist, mühendis, prostetist – ortotist, protez – ortez teknikerleri, protez – ortez teknisyenleri ve konuyla ilgili diğer kişiler derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.
ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 5- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vadettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulunun kararı ile son verilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
Madde 6- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2. Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; Genel Kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
6: Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7. Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.
Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
GELİR VE GİDERDE USUL
Madde 7- Dernek gelirleri Maliyeden alınacak Alındı Belgeleri ile toplanır. Alındı Belgeleri resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.
Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süre ile saklanması zorunludur.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 8- Derneğin gelir kaynakları;
1. Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 20,00  (yitmi) YTL. aidat olarak da yıllık 10,00 (on) YTL ödenti alınır. Ödentiler aidatların yıllık toplamı olarak toptan alınır. Aidat ödentileri her yılın ikinci ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Genel kurul kararı ile giriş ödentisi ve aidat miktarı değiştirilebilir,
2. Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,
3. Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,
4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.
5. Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu vakıfdan elde edilen gelirler,
7. Diğer gelirler,
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 9- Derneğin organları şunlardır:
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetleme Kurulu.
A) GENEL KURUL
Madde 10- Genel Kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 11- Genel Kurul iki yılda bir Eylül ayında yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, yönetimce denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 12- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Demek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
Madde 13- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.
Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir başkan vekili ve iki katip üyesi seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.
Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin, görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.
Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.
B) YÖNETİM KURULU
Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.
Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak, Genel Kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konular Yönetim Kurulunun görevi ve yetkisindedir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında aldıkları oy çoğunluk sırasına göre görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirlerler. Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç iki haftada bir mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
Yönetim Kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin genel kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağrılması zorunludur.
C) DENETLEME KURULU
Madde 15- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu Karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.
ŞUBELERIN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU
Madde 16- Demek Genel Kurulu kararı ile tüzük değişikliği yapılmadığı sürece şube açılmayacaktır.
TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞİ
Madde 17- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
Madde 18- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilince beş gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfıye kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, kurmuş olduğu vakıfa, eğer kurulmuş bir vakıf yoksa, amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 19- Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 20- Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, aşağıda kimlik bilgileri belirtilmiştir.
Ad, Soyad, Meslek, İkametgah Adresi, Tabiyet
1 Hidayet Erdem, Prof .Dr., Yersu S. No:7 Erdem Kent Çayyolu / Ankara, T.C.
2 Adil Surat, Prof. Dr., Gürgen S. No:16 Erdem Kent Çayyolu / Ankara, T.C.
3 Derya Dinçer, Prof. Dr., Mesa Koru Sitesi Mimoza B.10 Çayyolu / Ankara, T.C.
4 Zafer Hasçelik, Prof. Dr., Bitiştiren Sok. 12/1 Anııtepe / Ankara, T.C.
5 Mehmet Beyazova, Prof. Dr., 436 Sok. Beril Sitesi No:306530 Ümit Mah. / Ankara, T.C.
6 Fatma Uygur, Prof. Fzt., Pilot Sok. 4/9 Çankaya / Ankara, T.C.
7 Gül Şener , Prof. Fzt., Turna Çıkmazı sok. B12-1Çamlık Sitesi Bilkent / Ankara, T.C.
8 Serap Alsancak, Prof. Fzt., Osman Temiz M. 13. S 22/12 İlker Dikmen / Ankara, T.C.
9 Evren Erdem, Dr., Konutkent II B3-D4 Çayyolu / Ankara, T.C.
10 Haydar Altınkaynak, Öğ. Gör. Yük. Müh, Üçyıldız M. Raman S. 1 / 1 Kavacık Subayevleri / Ankara, T.C.